Egységes étkezési tájékoztató_bölcsi_ovi | KÖSZI | Közintézmények Szolgáltató Irodája, Berettyóújfalu
06-54-402-004

Egységes étkezési tájékoztató_bölcsi_ovi

Tisztelt Szül?!

 

A gyermekétkeztetés biztosítása az önkormányzati és az állami fenntartású intézményekben továbbra is önkormányzati feladat, melyet a Közintézmények Szolgáltató Irodája lát el. Ezúton tájékoztatom a gyermekétkezés igénybevételére vonatkozó tudnivalókról (igénylés, nyomtatványok, kedvezmények).

 

Szeretnénk közvetlen kapcsolatot tartani Önökkel, ezzel segítve az esetlegesen felmerül? problémák hatékony megoldását, a gyermekétkeztetés magasabb színvonalának biztosítását.

 

1 . Étkezési igény bejelentése

 

Az új nevelési évre vonatkozó étkezési igények felmérése, és az adatok jogszabályban meghatározott nyilvántartása céljából az Étkezés igényl?lap és hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez c. nyomtatvány kitöltését kérjük.

A következ? nevelési év étkeztetésének megszervezése érdekében, az alábbiakban részletezett nyomtatványokat a megfelel? létszámra történ? felkészülés és a kedvezmény miel?bbi igénybevétele érdekében  JÚNIUS 30-ig legyenek szívesek átadni. 

Az étkezés igénylésekor az egész nevelési évre (a nyári szünet utáni kezdést?l) megrendelésre kerül az étel, ezért a le nem mondott adagokat ki kell a szül?nek/törvényes képvisel?nek fizetnie. (Kivételt jelentenek azok, akik most kezdik a bölcs?dét/óvodát, illetve akik már a nyomtatványon jelzik, hogy mikortól biztosítsuk az ellátást gyermekük számára. Kérem, hogy a nyomtatványon a pontos kezdési dátumot tüntessék fel, hogy mikortól jár gyermeke bölcs?débe/óvodába.)

 

A nyomtatványokat kitöltésüket követ?en az intézményben kérjük leadni.

 

2. Étkezési térítési díjkedvezmény igénybevétele:

Normatív kedvezmény igénylése: Nyilatkozat gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez c. nyomtatványon történik, melyen a szül?/törvényes képvisel? büntet?jogi felel?ssége tudatában nyilatkozik, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Kérjük, hogy a kés?bbiekben az adatok, jogosultságok, stb. változása esetén új nyomtatványt töltsenek ki és irodánkban (B.újfalu, Dózsa Gy. utca 17-19. 108-as iroda) adják le.

Az igénybe vehet? kedvezmények, melyek közül csak egy igényelhet?:

A gyermekek védelmér?l és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény szerint bölcs?dében/óvodában INGYENES étkezésre jogosult:

1.    Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül? bölcs?dés, óvodás, (a rendszeres .gyv. kedvezményre jogosultság kezd? id?pontjától) A díjkedvezmény a gyermekvédelmi kedvezmény megállapításáról szóló határozat érvényességi idejére jár.

2.    Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermeket nevelnek, (nyilatkozat leadását követ? naptól) Tartós betegség kapcsán járó kedvezmény a következ? felülvizsgálat idejéig jár.

3.    Három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként, (a gyermekek számának változását 15 napon belül be kell jelenteni, az új térítési díjat a bejelentést követ? hónap els? napjától kell megfizetni)

4.    Olyan családban él, amelyben a szül? nyilatkozata alapján az egy f?re jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelez? legkisebb munkabér (minimálbér) nettó összegének 130 %-át, azaz 2023. december 1-jét?l  a 230.648.- Ft-ot, (nyilatkozat leadását követ? naptól)

5.    nevelésbe vett gyermek

Az ingyenes étkezésre nem jogosult gyermekek után teljes térítési díjat kell fizetni. Nyomtatványokat tájékoztatónkhoz mellékeltünk, illetve igényelhet?ek, elérhet?ek irodánkban és honlapunkon is. Amennyiben bármilyen kérdése merül fel a fentiekre vonatkozóan, szívesen állunk rendelkezésére a 30/ 368-47-86 vagy 54/500-048-es telefonszámon.

3. Térítési díj 2023.04.01-jét?l

Jogszabályi rendelkezés alapján a fizetend? térítési díj alapja a felhasznált nyersanyag és az áfa, ezt a két tételt kell a szül?nek/törvényes képvisel?nek megfizetnie, figyelembe véve az aktuális kedvezményeket.

 

Bölcs?dések   850.- Ft/f?/nap (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna)

Óvodások      680.- Ft/f?/nap (tízórai, ebéd, uzsonna)

4. Diétás étkezés

A Közintézmények Szolgáltató Irodája minden, orvosi igazolás alapján igénybe vehet? diétás étkezést biztosít. A f?étkezést és a kisétkezéseket is.

Diétás étkezés igénye esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot Váradi Edit élelmezésvezet?vel (tel: 30/676-95-62). Diétás étkezési tevékenységünkr?l b?vebben olvashat honlapunkon.

5. Hiányzások kezelése:

A hiányzások – ennek megfelel?en az étkez?k létszámának – pontos ismerete a nyersanyag-felhasználás optimális tervezésének, és a megfelel? adagszámú étel biztosításának elengedhetetlen feltétele.

Fentiek miatt rendkívül fontos az étkezési igény lemondása (pl. betegség vagy egyéb hiányzás miatt), valamint étkezés igénylésének újraindítása is!

 

Az étkezés lemondása

  • délel?tt 9:00 óráig  bejelentett hiányzás esetén, másnaptól figyelembe vesszük a hiányzást a térítési díj megállapításánál
  • amennyiben délel?tt 9:00 óra után kerül bejelentésre a hiányzás csak a másnapot követ? naptól tudjuk figyelembe venni a hiányzást a térítési díj megállapításánál

1 napos hiányzás esetén, is a fentieket szükséges követni, vagyis ha el?z? nap délel?tt 9 óráig nem kerül sor a lemondásra, akkor a térítési díjat ki kell fizetni, mivel a nyersanyag már megrendelésre került. Viszont azokat az ételeket, amelyeket már nem tudunk „kihúzni”, amelyekkel már nem tudjuk a térítési díjat csökkenteni, ételhordóban el lehet vinni, amire biztatjuk is Önöket, hiszen meg lett igényelve, ki lesz fizetve. Kérjük, hogy hiányzás esetén ez irányú igényüket lenti módon jelezzék részünkre, hogy erre technikailag felkészülhessünk.

A várható visszaérkezés id?pontjának bejelentése: Kérjük, amennyiben tudható, már a lemondás alkalmával jelöljék meg azt a napot, amikor a gyermek újra étkezik.

Akik ingyenesen étkeznek, azok is feltétlen jelezzék a lemondást és a visszaérkezést is!

Minden étkez?nek (a fizetésre kötelezett és ingyenesen étkez?knek is) lehet?sége van arra, hogy betegség vagy egyéb hiányzás esetén a távolmaradás teljes id?szakában - el?zetes jelzés alapján- saját ételhordóban elszállítsa az ételt (az ebédet és az uzsonnát).

Az elvinni kívánt ételért 11.30-12.00 között kell érte menni. Amennyiben eddig az id?pontig nem kerül elszállításra az étel, az étkez? gyermekek között kerül kiosztásra.

Ha az étel elvitelének lehet?ségét igénybe szeretnék venni, akkor mindenképpen értesítsenek bennünket az alábbiaknak megfelel?en.

 A hiányzásokat, lemondást vagy ételhordós elszállítást központilag kezeljük, csak irodánkban lehet jelezni ezeket a következ? lehet?ségek egyikén:

  • a 06/30-368-47-86-os vagy az 54/500-048-es telefonszámon, vagy
  • személyesen a fenti címen található irodában, vagy
  • e-mailben a lemondas.koszi(kukac)gmail.com e-mail címen kell bejelenteni

gyermek neve, intézménye, osztálya/csoportja és a lemondani kívánt napok megjelölésével, illetve a hiányzást követ? étkezési igény kezd? napjának megadásával, illetve annak közlésével, hogy ételhordóban elszállítja-e az ételt.

Tehát bármilyen hiányzás esetén a szül? eldöntheti, hogy lemondja az ételt, vagy ételhordóban elviszi, de mindkett?t jeleznie szükséges, hogy biztosítani tudjuk ezt a lehet?séget. 

A már kiszámlázott, de kés?bb szabályosan lemondott adagok túlfizetésként fognak megjelenni, a következ? hónap térítési díjában írjuk jóvá ?ket. Amennyiben a gyermek a következ? hónapban valamilyen okból már nem étkezik nálunk, vagy 100%-os kedvezményre válik jogosulttá, a túlfizetett összeget a KÖSZI visszatéríti.

6. Számlázás

A Közintézmények Szolgáltató Irodája az étkezésr?l a gyermek nevére szóló számlát állít ki. A havi számlák postai úton vagy egyéb módon lakcímre kézbesítésre kerülnek. Minden hónap 10-ig az adott havi térítési díjat számlázzuk teljes hónapra vonatkozóan, és természetesen levonásra kerül az el?z? hónapban megfelel?en lejelentett hiányzások már kiszámlázott összege.

 

7. Térítési díj fizetési lehet?ségek:

7.1. csoportos beszedési megbízással  

Ez egy kényelmes számlafizetési megoldás, választása esetén az Ön felhatalmazása alapján kezdeményezhetjük a számla ellenértékének levonását bankszámlájáról. (err?l a lehet?ségr?l b?vebben honlapunkon tájékozódhat: http://kosziberettyo.hu/teritesi-dij-fizetesi-modok-)

fogyasztó azonosítójánál gyermeke adóazonosító jelét adja meg, a jogosult szolgáltató adatainál pedig a következ?ket:

Név: Közintézmények Szolgáltató Irodája

Cím: 4100 Berettyóújfalu, Dózsa György. utca 17-19.

Azonosító: A15372466

 7.2. átutalással (közleményben kérjük megadni az általunk kiállított számla számát)

7.3. bankszámlánkra történ? befizetéssel a MBH Bank-nál (szintén a kiállított számla számának megadását kérjük)

számlaszámunk: 60600242-11111427

7.4. készpénzzel munkatársunknál (tagintézményenként 1-1 napon az intézményben/ebédl?ben (kivétel bölcs?de/óvoda a térítési díjat fizet?k alacsony száma miatt) el?zetes tájékoztatás alapján, a hónap többi napján irodánkban)

7.5. csekken bármelyik postahivatalban (ezt csak a vidékiek esetén javasoljuk). Kérem, csekk igényét jelezze telefonon vagy e-mailben. 

Kérem, hogy a számlán jelzett fizetési határid?re történjen meg a térítési díj bármelyik formában történ? megfizetése.

Amennyiben nem történik meg a befizetés fizetési felszólító levelet küldünk, majd tájékoztatjuk az önkormányzatot a hátralék behajtása érdekében.

A térítési díj készpénzes fizetésének konkrét id?pontjáról az egyes intézményekben honlapunkon, facebook oldalunkon az eddigiekben megszokott módon továbbra is tájékoztatást adunk.

Amennyiben rendelkezik bankszámlával mindenképpen javasoljuk a csoportos beszedési megbízásra történ? áttérést.

8. Egyebek

Kérem, figyeljék folyamatosan facebook oldalunkat (www.facebook.com/koszi.bujfalu), és olvassák honlapunkat ( www.kosziberettyo.hu ), ahol további információk (aktuális étlapok, hírek) is megtalálhatóak.

Nyomtatványok igényelhet?ek, elérhet?ek honlapunkon vagy irodánkban. Amennyiben bármilyen kérdése merül fel a fentiekre vonatkozóan, szívesen állunk rendelkezésére a 30/368-47-86 vagy az 54/500-048-es telefonszámon.

Berettyóújfalu, 2024.01.05.

Tisztelettel:                                                                    Ulicsné Erd?s Erzsébet

                                                                                          intézményvezet?
 

Mai menük

Reggeli

kakaó flóra kalács/ 2sz

Tízórai

ásványvíz 0,5 l banán

Ebéd

zöldborsó   leves   milánói   makaróni   trapp.sajt   sárgabarack

Uzsonna

tepert?s pogácsa

Tízórai

tea flóra kalács

Ebéd

banán   zöldborsó   leves   milánói   makaróni   trapp.sajt   sárgabarack

Uzsonna

tízórai pástétom zöldpaprika tk.kenyér

Reggeli

kakaó flóra kalács

Tízórai

multilé

Ebéd

banán   karfiol   leves   sajtos   kifli

Uzsonna

víz kacsamájas,uborka tk.kenyér