Egységes étk. tájékoztató_középisk_koli | KÖSZI | Közintézmények Szolgáltató Irodája, Berettyóújfalu
06-54-402-004

Egységes étk. tájékoztató_középisk_koli

Tisztelt Szül?!

A gyermekétkeztetés biztosítása az önkormányzati és az állami fenntartású intézményekben továbbra is önkormányzati feladat, melyet a Közintézmények Szolgáltató Irodája lát el. Ezúton tájékoztatom a gyermekétkezés igénybevételére vonatkozó tudnivalókról (igénylés, nyomtatványok, kedvezmények).

 

Szeretnénk közvetlen kapcsolatot tartani Önökkel, ezzel segítve az esetlegesen felmerül? problémák hatékony megoldását, a gyermekétkeztetés magasabb színvonalának biztosítását.

 

1 . Étkezési igény bejelentése

 

Az étkezési igény bejelentése intézményünk felé, minden esetben, az Étkezés igényl?lap c. nyomtatvány kitöltésével történik, amelyet személyesen, postai vagy elektronikus úton is el lehet juttatni irodánkba.

 

Kérjük, hogy a kés?bbiekben megváltozott étkezés igény (pl. diétás étkeztetésre váltás) változása illetve adatok, jogosultságok, stb. változása esetén új nyomtatványt töltsenek ki és jutassanak el irodánkban (Berettyóújfalu, Dózsa György utca 17-19. 108-as iroda, e-mail cím: koszi.munkaugy@gmail.com) 

 

2. Étkezési térítési díjkedvezmény igénybevétele:

Normatív kedvezmény igénylése: Nyilatkozat gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez c. nyomtatványon történik, melyen a szül?/törvényes képvisel? büntet?jogi felel?ssége tudatában nyilatkozik, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Az igénybe vehet? kedvezmények, melyek közül csak egy igényelhet?:

I. A gyermekek védelmér?l és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény szerint középiskolában INGYENES étkezésrejogosult:

1. Nevelésbe vett tanuló a nevelésbe vétel id?tartama alatt, az err?l szóló hatósági döntés másolatának becsatolásával.

2. Utógondozói ellátásban részesül? tanuló az err?l szóló hatósági döntés másolatának becsatolásával.

 

 

II. A gyermekek védelmér?l és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény szerint középiskolában 50%-OS KEDVEZMÉNYÅ° étkezésrejogosult

 

1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül? tanuló (a rendsz.gyvk.kedvezményre jogosultság kezd? id?pontjától) A díjkedvezmény a gyermekvédelmi kedvezmény megállapításáról szóló határozat érvényességi idejére jár, melyhez a másolatot kérjük becsatolni.

 

2. Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek (nyilatkozat leadását követ? naptól) Tartós betegség kapcsán járó kedvezmény a következ? felülvizsgálat idejéig jár. Az igénybevételhez az 5/2003.(II.19.) ESzCsM rendelet 3. számú mellékletének szakorvos által kitöltött másolati példánya szükséges vagy a magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozat másolata. Tartós betegség kapcsán járó kedvezmény a következ? felülvizsgálat idejéig jár.

 

A felülvizsgálat során a meghosszabbításról szóló igazolást irodánkban le kell adni, mert ennek hiányában a kedvezmény nem érvényesíthet? folyamatosan, megszakításra kerül, így térítési díj hátralék keletkezhet!

 

3. Három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként, (a gyermekek számának változását 15 napon belül be kell jelenteni, az új térítési díjat a bejelentést követ? hónap els? napjától kell megfizetni) Az igénybevételhez a mellékelt nyilatkozat kitöltése szükséges.

 

Az ingyenes vagy félárú étkezésre nem jogosult gyermekek után teljes térítési díjat kell fizetni.

 Nyomtatványokat tájékoztatónkhoz mellékeltünk, illetve igényelhet?ek, elérhet?ek irodánkban és honlapunkon is. Amennyiben bármilyen kérdése merül fel a fentiekre vonatkozóan, szívesen állunk rendelkezésére a 30/ 368-47-86 vagy 54/500-048-es telefonszámon.

3. Térítési díj 2023.04.01-t?l

Jogszabályi rendelkezés alapján a fizetend? térítési díj alapja a felhasznált nyersanyag és az áfa, ezt a két tételt kell a szül?nek/törvényes képvisel?nek megfizetnie, figyelembe véve az aktuális kedvezményeket.

 

Az étkezések térítési díja jelenleg, ha a tanuló nem részesül kedvezményben:

 

Ebéd:             830 Ft/adag

Kollégium:    1630 Ft/3 étkezés (reggeli, ebéd, vacsora)

                        1950 Ft/5 étkezés (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora)

 

4. Diétás étkezés

A Közintézmények Szolgáltató Irodája minden, orvosi igazolás alapján igénybe vehet? diétás étkezést biztosít. A f?étkezést és a kisétkezéseket is.

Diétás étkezés igénye esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot Váradi Edit élelmezésvezet?vel (tel: 30/676-95-62). Diétás étkezési tevékenységünkr?l b?vebben olvashat honlapunkon.

5. Hiányzások kezelése:

Az étkezés igénylésekor az egész tanévre megrendelésre kerül az étel, ezért a le nem mondott adagokat ki kell a szül?nek/törvényes képvisel?nek fizetnie.

A hiányzások – ennek megfelel?en az étkez?k létszámának – pontos ismerete a nyersanyag-felhasználás optimális tervezésének, és a megfelel? adagszámú étel biztosításának elengedhetetlen feltétele.

Fentiek miatt rendkívül fontos az étkezési igény lemondása (pl.betegség vagy egyéb hiányzás miatt), valamint étkezés igénylésének újraindítása is!

 

 

Az étkezés id?szakos lemondása (hiányzás jelzése)

  • délel?tt 9:00 óráig  bejelentett hiányzás esetén, másnaptól figyelembe vesszük a hiányzást a térítési díj megállapításánál
  • amennyiben délel?tt 9:00 óra után kerül bejelentésre a hiányzás csak a másnapot követ? naptól tudjuk figyelembe venni a hiányzást a térítési díj megállapításánál

1 napos hiányzás esetén, is a fentieket szükséges követni, vagyis ha el?z? nap délel?tt 9 óráig nem kerül sor a lemondásra, akkor a térítési díjat ki kell fizetni, mivel a nyersanyag már megrendelésre került. Viszont azokat az ételeket, amelyeket már nem tudunk „kihúzni”, amelyekkel már nem tudjuk a térítési díjat csökkenteni, ételhordóban el lehet vinni, amire biztatjuk is Önöket, hiszen meg lett igényelve, ki lesz fizetve. Kérjük, hogy hiányzás esetén az étel elvitele iránti igényüket lenti módon jelezzék részünkre, hogy erre technikailag felkészülhessünk.

A várható visszaérkezés id?pontjának bejelentése: Kérjük, amennyiben tudható, már a lemondás alkalmával jelöljék meg azt a napot, amikor a tanuló újra étkezik.

Akik ingyenesen étkeznek, azok is feltétlen jelezzék a lemondást és a visszaérkezést is!

Minden étkez?nek (a fizetésre kötelezett és ingyenesen étkez?knek is) lehet?sége van arra, hogy betegség vagy egyéb hiányzás esetén a távolmaradás teljes id?szakában - el?zetes jelzés alapján- saját ételhordóban elszállítsa az ételt.

Az elvinni kívánt ételért 11.30-12.00 között kell érte menni. Amennyiben eddig az id?pontig nem kerül elszállításra az étel, az étkez? gyermekek között kerül kiosztásra.

Ha az étel elvitelének lehet?ségét igénybe szeretnék venni, akkor mindenképpen értesítsenek bennünket az alábbiaknak megfelel?en.

 A hiányzásokat, lemondást vagy ételhordós elszállítást központilag kezeljük, csak irodánkban lehet jelezni ezeket a következ? lehet?ségek egyikén:

  • a 06/30-368-47-86-os vagy az 54/500-048-es telefonszámon, vagy
  • személyesen a fenti címen található irodában, vagy
  • e-mailbenlemondas.koszi(kukac)gmail.com e-mail címen kell bejelenteni

a gyermek neve, intézménye, osztálya és a lemondani kívánt napok megjelölésével, illetve a hiányzást követ? étkezési igény kezd? napjának megadásával, vagy annak közlésével, hogy ételhordóban elszállítja-e az ételt.

Tehát bármilyen hiányzás esetén a szül? eldöntheti, hogy lemondja az ételt, vagy ételhordóban elviszi, de mindkett?t jeleznie szükséges, hogy biztosítani tudjuk ezt a lehet?séget. 

A már kiszámlázott, de kés?bb szabályosan lemondott adagok túlfizetésként fognak megjelenni, a következ? hónap térítési díjában írjuk jóvá ?ket. Amennyiben a gyermek a következ? hónapban valamilyen okból már nem étkezik nálunk, vagy 100%-os kedvezményre válik jogosulttá, a túlfizetett összeget a KÖSZI visszatéríti.

6. Számlázás

A Közintézmények Szolgáltató Irodája az étkezésr?l a tanuló nevére szóló számlát állít ki. A havi számlák postai úton vagy egyéb módon a lakcímre kézbesítésre kerülnek. Minden hónap 10-ig az adott havi térítési díjat számlázzuk teljes hónapra vonatkozóan, és természetesen levonásra kerül az el?z? hónapban, illetve a számlázásig megfelel?en lejelentett hiányzások már kiszámlázott összege.

 

7. Térítési díj fizetési lehet?ségek:

7.1. csoportos beszedési megbízással  

Ez egy kényelmes számlafizetési megoldás, választása esetén az Ön felhatalmazása alapján kezdeményezhetjük a számla ellenértékének levonását bankszámlájáról. (err?l a lehet?ségr?l b?vebben honlapunkon tájékozódhat: http://kosziberettyo.hu/teritesi-dij-fizetesi-modok-)

A fogyasztó azonosítójánál gyermeke adóazonosító jelét adja meg, a jogosult szolgáltató adatainál pedig a következ?ket:

Név: Közintézmények Szolgáltató Irodája

Cím: 4100 Berettyóújfalu, Dózsa György utca 17-19.

Azonosító: A15372466

 

7.2. átutalással (közleményben kérjük megadni az általunk kiállított számla számát)

7.3. bankszámlánkra történ? befizetéssel a MBH Bank-nál (szintén a kiállított számla számának megadását kérjük) számlaszámunk: 60600242-11111427

7.4. készpénzzel munkatársunknál (tagintézményenként 1-1 napon az intézményben/ebédl?ben el?zetes tájékoztatás alapján, a hónap többi napján irodánkban)

7.5. csekken bármelyik postahivatalban (ezt csak a vidékiek esetén javasoljuk). Kérem, csekk igényét jelezze telefonon vagy e-mailben. 

Kérem, hogy a számlán jelzett fizetési határid?re történjen meg a térítési díj bármelyik formában történ? megfizetése.

Amennyiben nem történik meg a befizetés fizetési felszólító levelet küldünk, majd tájékoztatjuk az önkormányzatot a hátralék behajtása érdekében. A térítési díj készpénzes fizetésének konkrét id?pontjáról az egyes intézményekben, honlapunkon, facebook oldalunkon az eddigiekben megszokott módon továbbra is tájékoztatást adunk.

Amennyiben rendelkezik bankszámlával mindenképpen javasoljuk a csoportos beszedési megbízásra történ? áttérést.

8. Egyebek

Kérem, figyeljék folyamatosan facebook oldalunkat (www.facebook.com/koszi.bujfalu), és olvassák honlapunkat (www.kosziberettyo.hu), ahol további információk (aktuális étlapok, hírek) is megtalálhatóak. Nyomtatványok igényelhet?ek, elérhet?ek honlapunkon vagy irodánkban. Amennyiben bármilyen kérdése merül fel a fentiekre vonatkozóan, szívesen állunk rendelkezésére a 30/368-47-86 vagy az 54/500-048-as telefonszámon.

Berettyóújfalu, 2023.03.23.

 

Tisztelettel:

                                     

                                                                    Ulicsné Erd?s Erzsébet

      intézményvezet?

  


 

Következő napi menük

Reggeli

Mizo tejeskávé 450 ml mogyorókrém Fehér kenyér

Tízórai

tej mogyorókrém fehér kenyér

Ebéd

palóc   leves   túrós    tészta   ?szilé 0,2

Uzsonna

natúr vajkrém retek piros tk.kenyér

Vacsora

Natúr vajkrém retek piros Tk kenyér

Tízórai

tej mogyorókrém fehér kenyér

Ebéd

sárgarépa     palóc   leves   túrós    tészta   ?szilé 0,2

Uzsonna

natúr vajkrém retek piros tk.kenyér

Reggeli

tej,  töml?s sajt, uborka rozs kenyér

Tízórai

multilé

Ebéd

alma   sertés   pörkölt   kuszkusz   köret   csem.uborka

Uzsonna

víz,natúr vajkrém retek piros rozs kenyér