Egységes étkezési tájékoztató_ált.iskola | KÖSZI | Közintézmények Szolgáltató Irodája, Berettyóújfalu
06-54-402-004

Egységes étkezési tájékoztató_ált.iskola

Tisztelt Szül?!

A gyermekétkeztetés biztosítása az önkormányzati és az állami fenntartású intézményekben továbbra is önkormányzati feladat, melyet a Közintézmények Szolgáltató Irodája lát el. Ezúton tájékoztatom a gyermekétkezés igénybevételére vonatkozó tudnivalókról (igénylés, nyomtatványok, kedvezmények). 

 

Szeretnénk közvetlen kapcsolatot tartani Önökkel, ezzel segítve az esetlegesen felmerül? problémák hatékony megoldását, a gyermekétkeztetés magasabb színvonalának biztosítását.

 

1 . Étkezési igény bejelentése

 

Az étkezési igény bejelentése intézményünk felé minden esetben az Étkezés igényl?lap c. nyomtatvány kitöltésével történik, amelyet személyesen, postai vagy elektronikus úton is el lehet juttatni irodánkba. Kérjük, hogy az új tanévre vonatkozó igényeket, amelyeket most adnak le szeptemberre vonatkozóan, az iskolába küldjék vissza, az iskola által megadott formában. (Az iskolával meg van beszélve, ?k összesítve adják át a részünkre.)

Kérjük, hogy a kés?bbiekben megváltozott étkezési igény (pl. diétás étkezésre váltás), illetve adatok, jogosultságok változása esetén új nyomtatványt töltsenek ki és juttassanak el irodánkba (Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 17-19. 108. iroda, e-mail cím: koszi.munkaugy(kukac)gmail.com

 

2. Étkezési térítési díjkedvezmény igénybevétele:

Normatív kedvezmény igénylése: Nyilatkozat gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez c. nyomtatványon történik, melyen a szül?/törvényes képvisel? büntet?jogi felel?ssége tudatában nyilatkozik, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Kérjük, hogy a kés?bbiekben az adatok, jogosultságok, stb. változása esetén új nyomtatványt töltsenek ki és irodánkban (B.újfalu, Dózsa Gy. u. 17-19. 108-as iroda) adják le.

Az igénybe vehet? kedvezmények, melyek közül csak egy igényelhet?:

2.1. A gyermekek védelmér?l és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény szerint általános iskolában INGYENES étkezésre jogosult:

2.1.1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül? tanuló (a rendsz.gyvk.kedvezményre jogosultság kezd? id?pontjától) A díjkedvezmény a gyermekvédelmi kedvezmény megállapításáról szóló határozat érvényességi idejére jár.  Az igényléshez kérjük a határozatot mellékelni.

2.1.2. Nevelésbe vett tanuló a nevelésbe vétel id?tartama alatt, az err?l szóló hatósági döntés másolatának becsatolásával.

2.2. A gyermekek védelmér?l és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény szerint általános iskolában 50%-OS KEDVEZMÉNYÅ° étkezésre jogosult

2.2.1. Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek (nyilatkozat leadását követ? naptól) Tartós betegség kapcsán járó kedvezmény a következ? felülvizsgálat idejéig jár. Az igénybevételhez az 5/2003.(II.19.) ESzCsM rendelet 3. számú mellékletének szakorvos által kitöltött másolati példánya szükséges vagy a magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozat másolata.

A felülvizsgálat során a meghosszabbításról szóló igazolást irodánkban le kell adni, mert ennek hiányában a kedvezmény nem érvényesíthet? folyamatosan, megszakításra kerül, így térítési díj hátralék keletkezhet!

2.2.2. Három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként, (a gyermekek számának változását 15 napon belül be kell jelenteni, az új térítési díjat a bejelentést követ? hónap els? napjától kell megfizetni) Az igénybevételhez a mellékelt nyilatkozat kitöltése szükséges.

2.3. Az ingyenes vagy félárú étkezésre nem jogosult gyermekek után teljes térítési díjat kell fizetni. Nyomtatványok igényelhet?ek, elérhet?ek irodánkban és honlapunkon is. Amennyiben bármilyen kérdése merül fel a fentiekre vonatkozóan, szívesen állunk rendelkezésére a 30/ 368-47-86 vagy 54/500-048-as telefonszámon.

3. Térítési díj 2023.04.01-t?l

Jogszabályi rendelkezés alapján a fizetend? térítési díj alapja a felhasznált nyersanyag és az áfa, ezt a két tételt kell a szül?nek/törvényes képvisel?nek megfizetnie, figyelembe véve az aktuális kedvezményeket.

 Általános iskolai étkezési térítési díjak

 

 

 

 

 

Étkezés fajtája

Kedvezményre nem jogosult tanuló térítési díja (Ft/nap)

50%-os kedvezményre jogosult tanuló térítési díja (Ft/nap)

 

 

3-szori étkezés 1-4. osztály (tízórai, ebéd, uzsonna)

880

440

 

 

3-szori étkezés 5-8. osztály (tízórai, ebéd, uzsonna)

1020

510

 

 

ebéd 1-4. osztály

560

280

 

 

ebéd 5-8. osztály

700

350

 

 

 

4. Diétás étkezés

A Közintézmények Szolgáltató Irodája minden, orvosi igazolás alapján igénybe vehet? diétás étkezést biztosít. A f?étkezést és a kisétkezéseket is.

Diétás étkezés igénye esetén kérjük vegye fel a kapcsolatot Váradi Edit élelmezésvezet?vel (tel: 30/676-95-62). Diétás étkezési tevékenységünkr?l b?vebben olvashat honlapunkon.

5. Hiányzások kezelése:

Az étkezés igénylésekor az egész tanévre megrendelésre kerül az étel, ezét a le nem mondott adagokat ki kell a szül?nek/törvényes képvisel?nek fizetnie.

A hiányzások – ennek megfelel?en az étkez?k létszámának – pontos ismerete a nyersanyag-felhasználás optimális tervezésének, és a megfelel? adagszámú étel biztosításának elengedhetetlen feltétele.

Fentiek miatt rendkívül fontos az étkezési igény lemondása (pl. betegség vagy egyéb hiányzás miatt), valamint étkezés igénylésének újraindítása is!

 Az étkezés id?szakos lemondása (hiányzás jelzése)

  • délel?tt 9:00 óráig  bejelentett hiányzás esetén, másnaptól figyelembe vesszük a hiányzást a térítési díj megállapításánál (pl. a péntek 9 óráig jelzett hiányzást tudjuk hétf?re vonatkozóan elfogadni)
  • amennyiben délel?tt 9:00 óra után kerül bejelentésre a hiányzás csak a másnapot követ? naptól tudjuk figyelembe venni a hiányzást a térítési díj megállapításánál

1 napos hiányzás esetén, is a fentieket szükséges követni, vagyis ha el?z? nap délel?tt 9 óráig nem kerül sor a lemondásra, akkor a térítési díjat ki kell fizetni, mivel a nyersanyag már megrendelésre került. Viszont azokat az ételeket, amelyeket már nem tudunk „kihúzni”, amelyekkel már nem tudjuk a térítési díjat csökkenteni, ételhordóban el lehet vinni, amire biztatjuk is Önöket, hiszen meg lett igényelve, ki lesz fizetve. Kérjük, hogy hiányzás esetén ezirányú igényüket lenti módon jelezzék részünkre, hogy erre technikailag felkészülhessünk.

A várható visszaérkezés id?pontjának bejelentése: Kérjük, amennyiben tudható, már a lemondás alkalmával jelöljék meg azt a napot, amikor a gyermek újra étkezik.

Akik ingyenesen étkeznek, azok is feltétlen jelezzék a lemondást és a visszaérkezést is!

Minden étkez?nek (a fizetésre kötelezett és ingyenesen étkez?knek is) lehet?sége van arra, hogy betegség vagy egyéb hiányzás esetén a távolmaradás teljes id?szakában - el?zetes jelzés alapján- saját ételhordóban elszállítsa az ételt (az ebédet és az uzsonnát).

Az elvinni kívánt ételért 11.30-12.00 között kell érte menni. Amennyiben eddig az id?pontig nem kerül elszállításra az étel, az étkez? gyermekek között kerül kiosztásra.

Ha az étel elvitelének lehet?ségét igénybe szeretnék venni, akkor mindenképpen értesítsenek bennünket az alábbiaknak megfelel?en.

 A hiányzásokat, lemondást vagy ételhordós elszállítást központilag kezeljük, csak irodánkban lehet jelezni ezeket a következ? lehet?ségek egyikén:

  • a 06/30-368-47-86-os vagy az 54/500-048-as telefonszámon, vagy
  • személyesen a fenti címen található irodában, vagy
  • e-mailben a lemondas.koszi@gmail.com e-mail címen kell bejelenteni

gyermek neve, intézménye, osztálya és a lemondani kívánt napok megjelölésével, illetve a hiányzást követ? étkezési igény kezd? napjának megadásával, vagy annak közlésével, hogy ételhordóban elszállítja-e az ételt.

Tehát bármilyen hiányzás esetén a szül? eldöntheti, hogy lemondja az ételt, vagy ételhordóban elviszi, de mindkett?t jeleznie szükséges, hogy biztosítani tudjuk ezt a lehet?séget. 

A már kiszámlázott, de kés?bb szabályosan lemondott adagok túlfizetésként fognak megjelenni, a következ? hónap térítési díjában írjuk jóvá ?ket. Amennyiben a gyermek a következ? hónapban valamilyen okból már nem étkezik nálunk, vagy 100%-os kedvezményre válik jogosulttá, a túlfizetett összeget a KÖSZI visszatéríti.

6. Számlázás

A Közintézmények Szolgáltató Irodája az étkezésr?l a gyermek nevére szóló számlát állít ki. A havi számlák postai úton vagy egyéb módon lakcímre kézbesítésre kerülnek. Minden hónap 10-ig az adott havi térítési díjat számlázzuk teljes hónapra vonatkozóan, és természetesen levonásra kerül az el?z? hónapban megfelel?en lejelentett hiányzások már kiszámlázott összege.

7. Térítési díj fizetési lehet?ségek:

7.1. csoportos beszedési megbízással  

Ez egy kényelmes számlafizetési megoldás, választása esetén az Ön felhatalmazása alapján kezdeményezhetjük a számla ellenértékének levonását bankszámlájáról. (err?l a lehet?ségr?l b?vebben honlapunkon tájékozódhat: http://kosziberettyo.hu/teritesi-dij-fizetesi-modok-)

fogyasztó azonosítójánál gyermeke adóazonosító jelét adja meg, a jogosult szolgáltató adatainál pedig a következ?ket:

Név: Közintézmények Szolgáltató Irodája

Cím: 4100 Berettyóújfalu, Dózsa Gy. u. 17-19.

Azonosító: A15372466

 

7.2. átutalással (közleményben kérjük megadni az általunk kiállított számla számát)

7.3. bankszámlánkra történ? befizetéssel a MBH Bank-nál (szintén a kiállított számla számának megadását kérjük) számlaszámunk: 60600242-11111427

7.4. készpénzzel munkatársunknál (tagintézményenként 1-1 napon az intézményben/ebédl?ben el?zetes tájékoztatás alapján, a hónap többi napján irodánkban)

7.5. csekken bármelyik postahivatalban (ezt csak a vidékiek esetén javasoljuk). Kérem, csekk igényét jelezze telefonon vagy e-mailben. 

Kérem, hogy a számlán jelzett fizetési határid?re történjen meg a térítési díj bármelyik formában történ? megfizetése.

Amennyiben nem történik meg a befizetés fizetési felszólító levelet küldünk, majd tájékoztatjuk az önkormányzatot a hátralék behajtása érdekében. A térítési díj készpénzes fizetésének konkrét id?pontjáról az egyes intézményekben, honlapunkon, facebook oldalunkon az eddigiekben megszokott módon továbbra is tájékoztatást adunk.

Amennyiben rendelkezik bankszámlával mindenképpen javasoljuk a csoportos beszedési megbízásra történ? áttérést.

8. Egyebek

Kérem, figyeljék folyamatosan facebook oldalunkat (www.facebook.com/koszi.bujfalu), és olvassák honlapunkat (www.kosziberettyo.hu), ahol további információk (aktuális étlapok, hírek) is megtalálhatóak. Nyomtatványok igényelhet?ek, elérhet?ek honlapunkon vagy irodánkban. Amennyiben bármilyen kérdése merül fel a fentiekre vonatkozóan, szívesen állunk rendelkezésére a 30/368-47-86 vagy az 54/500-048-as telefonszámon.

Berettyóújfalu, 2023.03.23.

Tisztelettel:

                                                  Ulicsné Erd?s Erzsébet

                                                      intézményvezet?

Mai menük

Reggeli

Nestea 0,5 l sajtkrém trappistából zöldpaprika, Tk. Kenyér

Tízórai

Tea melegsz.krém, trapp sajt zöldpaprika, Tk. Kenyér

Ebéd

Magyaros burgonya    leves virslivel   Mexikói    csirkemell   párolt rizs   gyümölcs saláta

Uzsonna

tepert?s pogácsa almalé 0,2 l

Vacsora

tepert?s pogácsa almalé 0,2 l

Tízórai

tea,melegsz.krém trapp.sajt,zöldpaprika tk.kenyér

Ebéd

banán     burgonya leves   virslivel   mexikói   csikemellfilé   párolt rizs   csemege uborka

Uzsonna

gyümölcs joghurt kifli

Reggeli

tea sertésmájkrém,z.paprika rozs kenyér

Tízórai

narancslé

Ebéd

alma   f?szeres   csirkemellfilé   burgonya   f?zelék

Uzsonna

víz,krémtúró kifli